Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Գալֆայեան, Ամբրոսիոս (Նար-Պէյ)
Title: Նոր ընթերցարան
Publisher (standardized): տպ. Ա. Պուրտիեի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Ա. Պուրտիէի
Place (standardized): Փարիզ
Place (as it is on book): Փարիզ
Year of Publication: 1861
Notes: Lecture pour tous. Յօրինեաց Ամբրոսիոս Վ. Գալֆայեան, անդամ Ասիական ընկերութեանն Փարիզու, Պատմական ճեմարանին Գաղղիոյ, եւ Արեւելեան ընկերութեանն Փարիզու, եւ այլն, եւ այլն.: Գիրքը բաղկացած է չորս մասից:
Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Շարվ. 14x8,5 սմ։
Դ, 416, 4 չհ. էջ:
File size: 54,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, Լեո-389
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia