Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Երիցեանց, Աղէքսանդր
Title: Ներսէս եպիսկոպոսը Դանիէլ կաթողիկոսի ժամանակ
Publisher (standardized): տպ. Համբարձում Էնֆիաճյանցի
Publisher (as it is on book): Типографiя Амбарцума Энфiаджiанца и К
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Тифлисъ
Year of Publication: 1877
Notes: Ժողովեաց Աղէքսանդր Երիցեանց: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ:
Տպակից է՝ Նիւթեր Ներսէս Ե-ի կենսագրութեան համար (1877); Ներսէս V Աշտարակցին վարդապետ ժամանակ (1877) գրքերին:
Շարվ.` 21x11,5 սմ։
36 էջ։
File size: 11,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, Սերեբ-536
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia