Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Շբիցպերկ
Title: Նաւակոծեալները կամ Աստուծոյ վստահելուն ու գործունեայ կենաց օգուտը
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան (Պաշտպան Ս. Աստվածածնի)
Publisher (as it is on book): Պաշտպան Ս. Աստուածածնի վանքը
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Վիէննա
Year of Publication: 1854
Notes: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար: Թվայնացված օրինակում կա տպագրական սխալ՝ 169 էջի փոխարեն տպագրված է 196, 242 էջի փոխարեն 342:
Շարվ. 10x5,5 սմ։
248 էջ, 1 թ. նկ.:
File size: 20,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, 939-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia