Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Հիւկօ, Վիքթօր
Title: Նօդր-տամ Բարիզի
Publisher (standardized): տպագր. Տիգրան Հարություն Տետեյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Տէտէեան
Place (standardized): Զմյուռնիա
Place (as it is on book): Զմիւռնիա
Year of Publication: 1872
Notes: Թարգմանեաց Մեսրոպ Նուպարեան: Հատոր երրորդ: Տէր եւ հրատարակիչ Տիգրան Յարութիւն Տէտէեան: Գ. Զարբհանալյանը տպագրության թվականը նշել է 1871:
Տպակից է՝ Նօդր-տամ Բարիզի: Հտ. 1 (1871); Նօդր-տամ Բարիզի: Հտ. 2 (1871) գրքերին:
Շարվ.` 15x10 սմ։
205, 2 չհ. էջ։
File size: 59,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia