Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Յայտարարութիւն առ համօրէն լրութիւն ազգիս հայոց
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1867
Notes: Տիտղոսաթերթը զարդափակ, վրան՝ զարդանկար: Ա. Ղազիկյանը տպագրության թվականը նշել է հարցականով, առանց էջերի քանակի:
Շարվ.` 12x7 սմ։
12 էջ։
File size: 4,96 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, Լեո-1044
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia