Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Նոր կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Առաքելական աթոռոյ Ս. Յակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1867
Notes: Ի հայրապետութեան Տ. Տ. Գէորգայ նորընտիր վեհափառ Կաթուղիկոսի հրամանաւ Տ. Տ. Եսայեայ Սրբազան Արքեպիսկոպոսի եւ պատրիարքի Ս. Երուսաղէմայ ու ի պատրիարքութեան Կոստանդնուպօլսոյ Տ. Տ. Պօղոսի Սրբազան Արքեպիսկոպոսի:
Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ:
Տպակից է՝ Գործք առաքելոց (1868) գրքին:
Շարվ. 13,5x8 սմ։
359 էջ, 4 թ. նկ.։
File size: 53,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia