Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Օրբելի, Յովսեփ
Title: Նախաշաւիղ կրօնագիտութեան ըստ ուղղափառ դաւանութեան Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ
Publisher (standardized): տպ. Ի. Ա. Չանցևի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Ի. Ա. Չանցեւ
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Տփխիս
Year of Publication: 1875
Notes: Մասն առաջին : Նախագիտելիք քրիստոնէական հաւատոյ: Աշխատասիրեաց Յովսէփ ա. ք. Օրբելի: Տպագրեալ հրամանաւ վեհափառ հայրապետին մերոյ տեառն Գէորգայ Դ. Ամենայն Հայոց կաթուղիկոսի: Երկրորդ տպագրութիւն: Շապիկը՝ գծափակ:
Շարվ. 17x8 սմ։
39 էջ։
File size: 8,92 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia