Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Յիշատակարան քահանայական վարուց կամ մեծի հովուապետի Յիսուսի Քրիստոսի խրատք ոգէշահք առ հովիւս եկեղեցւոյ իւրոյ եւ առ այլ քահանայս
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան (Պաշտպան Ս. Աստվածածնի)
Publisher (as it is on book): Ի Վանս Պաշտպան Ս. Աստուածածնի
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Ի Վիէննա
Year of Publication: 1852
Notes: Թարգմանեաց Հ. Սրապիոն Էմինեան ի Մխիթ. ուխտէն: Տիտղոսաթերթի վրա զարդ:
Շարվ. 10x6 սմ։
357 էջ։
File size: 36.8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, Լազ-1053
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia