Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Շտեմարան մանկանց
Publisher (standardized): տպ. Ֆյոդորովի և Թառումյանցի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Ֆեօդօրովի և Թարումեանցի
Place (standardized): Գանձակ
Place (as it is on book): Ելիսաւետպօլ
Year of Publication: 1876
Notes: Թարգմանութիւն գաղղիերենից: Աշխատասիրութեամբ Նատալեայի Խասպաբեանց Շուշեցւոյ: Շապիկը՝ զարդափակ:
Շարվ.` 15,5x9,5 սմ։
394, 6 չհ. էջ։
File size: 114 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia