Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Յովսէփեան, Մարուքէ
Title: Յովսեփայ պատմութիւնը
Publisher (standardized): տպ. Հակոբ Պոյաճյանի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1875
Notes: Տղայոց եւ պատանիներու համար գրուած: Երկրորդ տպագրութիւն:
Ա. Ղազիկյանը վերնագիրը նշել է`«Յովսէփին պատմութիւնը տղայոց ու պատանիներուն համար շինված», էջերի քանակը` 154: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ:
Շարվ.` 13,5x9 սմ։
154, Ե էջ, նկ.։
File size: 27,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia