Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Խօջաեանց Մ. Բ.
Title: Նոր հրաշք ի Գում Գաբու եւ նոր գիւտ աներեւոյթ ըլլալու
Publisher (standardized): տպագր. Հովհաննես Գ. Թոզլյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Յ. Գ. Թօզլեանց
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1875
Notes: Հեղինակի տվյալը վերցված է գրքի վերջից: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Շարվ.` 13x8 սմ։
Ե, 79 էջ։
File size: 10,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, Լեո-1544
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia