Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Ներսէս Շնորհալի
Title: Շնորհալի Ներսէս հայրապետին երկու երգերուն տաճկեվար թարգմանութիւնը
Publisher (standardized): տպագր. Հովհաննես Մյուհենտիսյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Յ. Միւհէնտիսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպոլիս
Year of Publication: 1874
Notes: Յօրինեալ ի մահտեսի Գրիգոր վարժապետէ Դերձակեան: Բնագիրը հայերեն և հայատառ թուրքերեն: Տպագրության վայրի, թվականի և տպարանի տվյալները վերցված են շապիկից: Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար:
Շարվ.` 12x8,5 սմ։
26 էջ։
File size: 3,85 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia