Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Նոր կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
Publisher (standardized): տպ. Ա. Պ. Չըրչիլի
Publisher (as it is on book): Ի տպագրատան Ա. Պ. Չըրչիլի
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1856
Notes: Աշխարհաբառ: Ի հայրապետութեան տեառն Ներսէսի արժանընտիր կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց եւ ասպետի: Երրորդ տիպ: Հանդերձ վկայութեամբ:
Շարվ.՝ 17x9 սմ։
543, 2 չհ. էջ։
File size: 173 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia