Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Մուրատեան, Եղիազար
Title: Նոր ճաշակ դպրութեան կամ համառօտ ճարտասանութիւն
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Առաքելական աթոռոյ Ս. Յակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1868
Notes: Հրամանաւ Տ. Տ. Եսայեայ սրբազան արքեպիսկոպոսի եւ պատրիարքի Ս. Երուսաղէմայ: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Շարվ.` 14x7 սմ։
132 էջ։
File size: 23,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, Լեո-1433
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia