Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Յայտարարութիւն պարապութեան կաթողիկոսական եւ պատրիարքական աթոռոյն Կիւլիկիոյ Կաթողիկէ Հայոց
Publisher (standardized): տպ. Ռուբեն Քյուրքչյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Պօղոսի Քիրիշճեան եւ ընկ.
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1871
Notes: Տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար: Թեոդիկը տպարանը նշել է Պողոս Քիրիշչյան:
Շարվ. 21x14 սմ։
20 էջ։
File size: 13,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia