Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Ալիշան Ղեւոնդ
Title: Նուագք
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Սուրբ Ղազար
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենետիկ
Year of Publication: 1857
Notes: Հ. Ղեւոնդեայ Մ. Ալիշանեան Մխիթարեան վարդապետի: Հտ. Բ. Մաղթունի:
Ա. Ղազիկյանը էջերի քանակը նշել է 220, իսկ Մխիթարյան գրացուցակներում` 255: Տիտղթ. վրա զարդ:
Տպակից է` Նուագք: Հտ. Ա (1857); Նուագք: Հտ. Գ (1867) գրքերին:
Շարվ. 11,5x6 սմ։
264, 3 չհ. էջ:
File size: 33,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia