Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
Publisher (standardized): տպ. Աստվածաշնչի ընկերության
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Աստուածաշունչի ընկերութեան
Place (standardized): Նյու-Յորք
Place (as it is on book): Նոր Եօրք
Year of Publication: 1866
Notes: Յունական բնագրէն թարգմանուած: Տիտղոսաթերթը` գծափակ:
Շարվ. 10x7 սմ։
314, 1 չհ. երկսյուն էջ։
File size: 75,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia