Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Նոր այբբենարան հայկական
Publisher (standardized): տպ. Հակոբ Եանսոնի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Եօնսօնի
Place (standardized): Ս. Պետերբուրգ
Place (as it is on book): Ս.Պ.բուրգ
Year of Publication: 1856
Notes: Յօրինեաց Ռ.*** Տիտղոսաթերթը՝ գծափակ, շապիկը՝ զարդափակ: Շապիկի և տիտղոսաթերթի վրա՝ նկար: Ա. Ղազիկյանը տպագրության թվականը նշել է հարցականով, առանց տպարանի և էջերի քանակի:
Շարվ. 16x10 սմ։
63, 4 ձեռագիր էջ։
File size: 13,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, Լեո-1526
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia