Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Նոր կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
Publisher (standardized): տպ. Ա. Պ. Չըրչիլի
Publisher (as it is on book): Տպարանի Ա. Պ. Չըրչիլի
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1854
Notes: Գրքի այս օրինակում բացակա են հետևյալ էջերը՝ 457-472: Կան տպագրական վրիպակներ՝ 318 էջի փոխարեն տպագրված ՝ 818 և 440 էջի փոխարեն տպագրված է 340:
Շարվ. 14x8,5 սմ։
724 էջ։
File size: 103 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, 29591-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia