Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Հասունեան, Անտոն
Title: Յիսուսի Քրիստոսի ծառայ Անտոն Պետրոս Թ. Պատրիարք Տանն Կիւլիկիոյ Կաթողիկոս Հայոց ուղղափառաց հաստատեալ ի սուրբ գահէն Հռովմայ
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (standardized): Հռոմ
Place (as it is on book): Ի Հռոմ
Year of Publication: 1875
Notes: Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարված է բնագրի առաջին էջից: Տպագրության վայրի և թվականի տվյալները վերցված են բնագրի վերջից` «Տուեալ ի Հռոմ, արտաքոյ Փլամինեան դրան, ի 14 աւուր փետրուարի 1875, յութերորդ ամի կաթողիկոսութեան մերոյ: Անտոն Պետրոս Թ. Պ. Կ.»:
Շարվ. 17x9,5 սմ։
16 էջ։
File size: 4,83 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia