Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Նոր Օռլէանի բամբակի մշակութիւնը
Publisher (standardized): տպ. Վալտերի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Արամեան
Place (standardized): Փարիզ
Place (as it is on book): Փարիզ
Year of Publication: 1859
Notes: Թարգմանեաց յանգղիականէ Ներսէս Խոսրով Տատեան: Typographie arménienne de Walder. Տպարանի տվյալը վերցված է տիտղոսատի դարձերեսից: Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ նկար:
Շարվ.՝ 18x11 սմ։
Զ, 56 էջ, 6 ներդիր թ. տախտակ։
File size: 131 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, Լեո-1537
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia