Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Մսերեան, Մսեր
Title: Նոր այբբենարան հայերէն լեզուի
Publisher (standardized): տպ. Վլադիմիր Գոթիեի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Վ. Կոդիէ
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): Ի Մոսկուա
Year of Publication: 1856
Notes: Աշխատասիրութիւն Զարմայրայ Մսերեան Մսերեանց: Շապիկը՝ զարդափակ: Շապիկի և տիտղթ. վրա զարդանկար:
Շարվ.` 10,5x6,5 սմ։
96 էջ, 1 թ. դիմանկ.։
File size: 12,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia