Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Գրիգորեան, Ռեթէոս
Title: Նոր քերականութիւն արաբերէն լեզուի
Publisher (standardized): տպ. Նշան Պերպերյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Նշան Կ. Պէրպէրեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1892
Notes: Ի պէտս վարժելոց եւ թերավարժից: Աշխատասիրեաց՝ Ռեթէոս Գրիգորեան: Տիտղթ. վրա զարդ:
Շարվ. 17x11 սմ։
Դ, 177, 3 չհ. էջ։
File size: 41,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia