Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Գալստեան, Յովհաննէս
Title: Նոր եւ զուարճալի ընթերցարան հայերէն լեզուի
Publisher (standardized): տպ. Խալիպյան ուսումնարանի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Խալիբեան ուսումնարանի ազգիս Հայոց
Place (standardized): Թեոդոսիա
Place (as it is on book): Ի Թէոդոսիա
Year of Publication: 1868
Notes: Ի պէտս դպրոցաց եւ ուսումնարանաց ազգիս: Գրեաց Յովհաննէս Գալստեան: Գ. Զարբհանալյանը հեղինակին նշել է թարգմանիչ: Տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար:
Շարվ.` 16x10 սմ։
Գ, 248 էջ։
File size: 63,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, Լեո-381
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia