Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Նորահիւս Էփիմերտէ
Publisher (standardized): տպ. Հայոց հոգևոր տեսչության
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Ազգային հոգեւոր դպրոցին հայոց
Place (standardized): Շուշի
Place (as it is on book): Ի Շուշի
Year of Publication: 1867
Notes: Գիրք Էֆիմերտէ կոչեցեալ, յորում պարունակին համառօտ աստեղաբաշխական տեղեկութիւնք, գուշագութիւնք փոփոխմանց եղանակաց, բուն տօմար հայոց և հռովմայեցւոց, երազահան, զանազան իմաստուն առածք, օգտակար դեղորայք և այլ ծանօթութիւնք: «Հայ գիրքը 1851-1900 թթ.» մատենագիտության մեջ գիրքը նկարագրվել է «Էփիմերտէ…»: Ա. Ղազիկյանը տպագրության թվականը նշել է հարցականով, առանց տպարանի և էջերի քանակի:
Տպագրեալ ի հայրապետութեան Տեառն Տեառն Գէորգայ արժանընտիր և աստուածարեալ կաթուղիկոսի ամենայն հայոց և ասպետի: Յառաջնորդութեան թեմին հայոց Ղարաբաղու տեառն Սարգսի սրբազան արք եպիսկոպոսի Ջալալեանց և ասպետի:
Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ: Թվայնացված օրինակում կա տպագրական սխալ՝ 109 էջի փոխարեն տպագրված է՝ 119, 196-199 էջփրի փոխարեն տպագրված է՝ 156-159, 209 էջի փոխարեն տպագրված է՝ 206, 233 էջի փոխարեն տպագրված է՝ 133:
Շարվ.` 13x8,5 սմ։
1 չհ., 375 էջ։
File size: 74,0 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia