Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Յետին ժամք կենաց կայսեր Նիկողայոսի Առաջնոյ
Publisher (standardized): տպ. Լազարյան ճեմարանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Արևելեան լեզուաց Ճեմարանի Տեարց Լազարեանց
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): Ի Մոսկուա
Year of Publication: 1855
Notes: Զոր ի ռուս լեզուէ փոխեաց ի հայ դասատու կրօնական ուսմանց յԱրևելեան լեզուաց Ճեմարանի Տեարց Լազարեանց, Մագիստրոս և Ասպետ Մսէր Գրիգորէան Մսէրէանց:
Տպարանի տվյալը վերցված է տիտղոսթերթի դարձերեսից: Տիտղոսաթերը՝ գծափակ:
Շարվ. 15x9 սմ։
44, 1 չհ. էջ:
File size: 7,14 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, 38455-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia