Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Բաստամեան, Վահան
Title: Նկարագրութիւն Մայր եկեղեցւոյն Հայոց Ս. Էջմիածնի հայ եւ ռուս լեզուաւ
Publisher (standardized): տպ. Ս. Էջմիածնի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի սրբոյ Կաթողիկէ Էջմիածնի
Place (standardized): Վաղարշապատ
Place (as it is on book): Ի Վաղարշապատ
Year of Publication: 1877
Notes: Աշխատութիւն Վահան Վարդապետի Բաստամեանց: Միաբանի ս. Էջմիածնի վանահօր Ս. Գայիանէի վանուց: Հրամանաւ Տ.Տ. Գէորգայ Դ. վեհափառ եւ սրբազնագոյն կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց: ՌՅԻԶ: Տարեթիվը՝ նաև հայերեն տառերով: 29-րդ էջից հետո նոր էջակալությամբ սկսվում է «Описанiе Армянскаго первопрестольнаго собора. Эчмиадзнъ»: Ա. Ղազիկյանը տպագրության թվականը նշել է հարցականով, առանց էջերի քանակի: Տպակից է՝ Պատմութիւն Վարդանանց ըստ Անձեւացեացն օրինակի (1904), Հայեր (1857), Հայք եւ Կոստանդիանոս կամ Ս. Գրիգորի Լուսաւորչին մերոյ ի Հռոմ ուղեւորութիւնը (1913), Հայոց հին կրօնները (1909), Հայաստանեայց եկեղեցին հինգերորդ դարու մեջ (1912) գրքերին:
Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Բնագիրը սկսվում է 9-րդ էջից: Բնագիրը՝ հայերեն և ռուսերեն:
Շարվ.` 14x9 սմ։
29 էջ։
File size: 8,60 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia