Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Փիրղալէմեան, Ղեւոնդ
Title: Նօտարք հայոց
Publisher (standardized): տպ. Նշան Պերպերյանի
Publisher (as it is on book): Տպագր. Նշան Կ. Պէրպէրեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1888
Notes: Հաւաքեալ եւ ի լոյս ածեալ ձեռամբ Ղեւոնդ վարդապետի Փիրղալէմեան Տոսբեցւոյ Վարագայ վանուց վանականի:
Շարվ. 17x11 սմ։
Է, 1 չհ., 232 էջ։
File size: 55,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2015, National Library of Armenia, Լազ-942
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia