Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Այվազեան, Գաբրիէլ
Title: Նախակրթանք հայերէն լեզուի
Publisher (standardized): տպ. Խալիպյան ուսումնարանի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Խալիպեան ուսումնարանի Հայոց
Place (standardized): Թեոդոսիա
Place (as it is on book): Թէոդոսիա
Year of Publication: 1860
Notes: Յեօթնեակս քառասուն: Յօրինեալ ի պէտս ազգային դպրոցաց:
Մասն Ա:
Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Հեղինակի մասին տվյալը վերցված է տիտղոսաթերթի դարձերեսից:
Շարվ. 15x10 սմ։
3 չհ., 108 էջ:
File size: 32,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia