Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Տէր-Աբրահամեան, Յովհաննէս
Title: Ներսէս Ե վեհափառ կաթողիկոս Ամենայն Հայոց 1843-1857
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Տեր-Աբրահամյանի
Publisher (as it is on book): Տպարան Յովհաննու Տէր-Աբրահամեան
Place (standardized): Ռոստով
Place (as it is on book): Ռոստով (Դօնի վերայ)
Year of Publication: 1881
Notes: Գործ Յովհաննու Տէր Աբրահամեան: Երկրորդ տպագրութիւն: Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: նկարագրությունը կատարվել է շապիկից: Շապիկը՝ զարդափակ, վրան՝ նկար:
Շարվ.` 15x9 սմ։
48 գծափակ էջ, 1 թ. դիմանկար։
File size: 13,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, Լեո-2035
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia