Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Խրիմեան Հայրիկ
Title: Յիսուսի վերջին շաբաթ խաչի ճառ եւ կորուսելոց յիմարութիւն
Publisher (standardized): տպ. Հարություն Պարոնյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Յարութիւն Պարոնեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1876
Notes: Ընծայեցաւ ի լոյս շնորհիւ եւ արդեամբ Մեծ. Ռուբէն Էֆէնտիի Կիւմիւշկէրտանեան: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ:
Գ. Զարբհանալյանը և Թեոդիկը տպարանը նշել են Եղիա Տնտեսյան:
Շարվ.` 11x7 սմ։
ԺԵ, 140, 1 չհ. էջ։
File size: 16,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, Լեո-834
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia