Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Գրիգոր Լուսաւորիչ
Title: Յաճախապատում ճառք լուսաւորք
Publisher (standardized): տպ. Ս. Էջմիածնի
Publisher (as it is on book): Տպարան Մայր աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի
Place (standardized): Վաղարշապատ (Էջմիածին)
Year of Publication: 1894
Notes: Սրբոյ Հօրն մերոյ Երանելւոյն Գրիգորի Լուսաւորչի Յաճախապատում Ճառք Լուսաւորք: Յառաջաբանով, համեմատութեամբ եւ ծանօթութիւններով Ա. Տէր-Միքելեանի:
Շարվ. 18x9 սմ։
ԺԷ, 358 էջ։
File size: 88,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2015, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia