Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
Publisher (standardized): տպ. Հակոբ Պոյաճյանի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1875
Notes: Հանդերձ ծանօթութեամբք ըստ հելլենական բնագրին: Արդեամբք եւ ծախիւք Ամերիկեան ընկերութեան Աստուածաշունչ Գրոց: Հրամանաւ ժողովոյ պաշտօնէին հասարակաց կրթութեան:
Շարվ.` 11x7 սմ։
Բ, 706 էջ։
File size: 73,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia