Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Նմանութիւն ամենասուրբ կուսին Մարիամայ
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան (Պաշտպան Ս. Աստվածածնի)
Publisher (as it is on book): Ի վանս Պաշտպան Ս. Աստուածածնի
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Ի Վիէննա
Year of Publication: 1854
Notes: Թարգմանեց Հ. Սամուէլ Գաթըրճեան ի Մխիթ. ուխտէ: Տիտղթ. վրա զարդանկար:
Շարվ. 10x6 սմ։
11 չհ., 1 թ. նկ., 404, 12 չհ. էջ:
File size: 40,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, Սերեբ-96
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia