Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Ճամպազեան, Յովհաննէս
Title: Ներքին խօսակցութիւն Յիսուսին. մինաւոր հոգիին խորհրդածութիւններ
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Վանս Սրբոյն Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենետիկ
Year of Publication: 1855
Notes: Քրիստոնէական խորհրդածութիւններ չորս գրքի վրայ: Գիրք Գ.
Տիտղոսաթերթի վրա զարդ:
Տպակից է՝Երկոտասան սաղմոս. Դաւիթ Մարգարէի խորհրդածութիւններ (1855); Ներքին խօսակցութիւն. մինաւոր հոգիին խորհրդածութիւններ (1855); Եօթը ցաւոց տիրամօրն խորհրդածութիւններ (1855) գրքերին:
Շարվ. 10,5x6 սմ։
108 էջ, 1 ն. թ. նկ.,
File size: 13,2 MB
Holdings: Armenia, Etchmiadzin, Mother See of Holy Etchmiadzin
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia