Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Յակովբեան, Վահան
Title: Նոր թուագիտութիւն
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Սրբոց Յակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1880
Notes: Վահան վարդապետ Յակովբեան յառաքելական ուխտէ Ս. Յակովբեանց: Հատոր Ա: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Տպակից է՝ Նոր թուագիտութիւն: Հտ. Բ (1881) գրքին:
Շարվ.` 14x8 սմ։
175, 3 չհ. էջ։
File size: 26,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia