Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Յիշատակարան բազմերախտ հոգաբարձուի Լազարեան ճեմարանի արևելեան լեզուաց. նորին գերազանցութեան ներգործական պետական խորհրդականի եւ սենեկապետի կայսերական դրան` Յովհաննու Յովակիմեան Լազարեանց
Publisher (standardized): տպ. Լազարյան ճեմարանի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Լազարեան ճեմարանի արեւելեան լեզուաց
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): Ի Մոսքուա
Year of Publication: 1859
Notes: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ:
Շարվ.` 16x9 սմ։
Ե., 69 էջ, 1 թ. դիմանկար։
File size: 21,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, Լեո-1090
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia