Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Թէոդորեան, Սարգիս
Title: Յաղագս դաստիարակութեան մանկանց
Publisher (standardized): տպ. Վալտերի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Արամեան
Place (standardized): Փարիզ
Place (as it is on book): Փարիզ
Year of Publication: 1858
Notes: Աշխատասիրեաց Սարգիս վարդապետ Թէոդորեան վերատեսուչ Հայկազեան վարժարանին Փարիզու: (Typ. arménienne de Walder): Տպարանի տվյալը վերցված է տիտղոսատի դարձերեսից: Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար:
Շարվ.` 10x6,5 սմ։
Բ, 1 չհ., 172 էջ։
File size: 145 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, Լեո-648
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia