Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Խրատտու
Title: Նամակներ առ ընտանիս
Publisher (standardized): տպագր. Արամյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Արամեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1872
Notes: Հեղինակութիւն Խրատտուի: Ամերիկայի Պօրտ ընկերութեան կողմէն ի լոյս ընծայեալ: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Շարվ.` 14x8 սմ։
Է, 248 էջ, նկ.։
File size: 53,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia