Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Փափազեան, Ստեփան
Title: Նոր դասագիրք քերականութեան հայերէն գրաբար եւ աշխարհաբար լեզուաց
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Մյուհենտիսյանի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Յ. Միւհէնտիսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1868
Notes: Աշխատասիրեաց Ստեփան Պ. Պօղոս Փափազեանց: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Տպակից է՝ Դասագիրք քերականութեան հայերէն լեզուի (1871) գրքին:
Շարվ.` 13x8 սմ։
Թ, 134, 2 չհ. էջ։
File size: 25,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia