Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Նոր կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
Publisher (standardized): տպ. Աստվածաշնչի ընկերության
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Աստուածաշունչի ընկերութեան
Place (standardized): Նյու-Յորք
Place (as it is on book): Նոր Եօրք
Year of Publication: 1862
Notes: Յունական բնագրէն թարգմանուած:
Թվայնացված օրինակում բացակա են՝ 832-838 էջերը, վերջից թերի է:
Շարվ. 11x6,5 սմ։
842 գծափակ էջ։
File size: 94,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia