Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Լիմօնճեան, Քերովբէ
Title: Յիմար յիսնապետը
Publisher (standardized): տպագր. Տիգրան Ճիվելեկյանի
Publisher (as it is on book): Տպագր. Ճիվէլէկեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1890
Notes: Հեղինակ Քերովբէ Ի Լիմօնճեան: Հատոր Բ: Տէր եւ հրատարակիչ Տիգրան Ճիվէլէկեան: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ:
Շարվ.` 13x8 սմ։
196 էջ։
File size: 47,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia