Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Յակոբեան, Վ.
Title: Նոր բառարան անգլիերէնէ հայերէն
Publisher (standardized): տպ. Սերվիչեն
Publisher (as it is on book): Տպարան Սերվիչէն
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպոլիս
Year of Publication: 1892
Notes: Ա տիտղթ. Նոր բառարան անգլիերէնէ հայերէն: Հրատարակիչ Զ. Թորոսեան:
Բ տիտղթ. A dictionary english armenian. By prof. V. H. Hagopian, editor Z. Torossian.
Գրքի 166-169, 258, 260, 261, 276, 277, 444, 445, 464-466, 660, 661-րդ էջերը լրացվել են ՀԱԳ-ի օրինակից:
Շարվ. 15x9 սմ։
Դ, 5 չհ., 728 էջ։
File size: 40,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
USA, University of Michigan Library
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: http://books.google.com