Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Թովմաճանեան, Թադէոս
Title: Նախադրունք հայ-գրաբառ քերականութեան կամ նախնական ծանօթութիւնք մասանց բանի պարզ եւ գործնական ոճով
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Վանս Սրբոյն Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենետիկ
Year of Publication: 1892
Notes: Յուխտէն Մխիթարայ
Շարվ. 14x9 սմ։
82 էջ, 1 թ. նկ.։
File size: 5,24 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia