Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Մժեժեան Մարտիրոս
Title: Նոր այբ բենարան կամ բանալի հայերէն վերծանութեան
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Սրբոյ Յակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1861
Notes: Հատոր Ա-Բ: Հեղինակը վերցված է առաջաբանից: Ի պատրիարքութեան Սրբոյ Աթոռոյս Երուսաղէմի հանգուցեալ Տ. Յովհաննու սրբազան արքեպիսկոպոսի: Հրամանաւ սուրբ ժողովոյն:
Շարվ. 13,5x7,5 սմ։
68 գծափակ էջ, 1 թ. նկ.։
File size: 10.9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, 33220-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia