Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Յովսեփայ պատմութիւնը
Publisher (standardized): տպ. Հակոբ Պոյաճյանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպոլիս
Year of Publication: 1887
Notes: Տղայոց եւ պատանիներու համար գրուած: Երրորդ տպագրութիւն:
Շարվ. 14x9 սմ։
1 թ. նկ., 154, Ե էջ։
File size: 35,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenian Patriarchate of Constantinople
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia