Armenian Early Printed Books 1851-1900
b>Author: Պաղտասարեան, Գ.
Title: Նոր օրացոյց ժողովրդական 1872 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց 1321
Publisher (standardized): տպ. Յ. Գ. Թօզլեանց
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Յ. Գ. Թոզլեանց
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1871
Notes: Ի դիմաց օժանդակ ընկերութեան աշխատասիրեաց Գ. Պաղտասարեան:
Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ:
Շարվ.` 9x4,5 սմ։
ԽԶ, 2 չհ., 47, 1 չհ. էջ։
File size: 9,96 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia