Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Նոր այբբենարան կամ սկիզբն ընթերցանութեան Հայոց հանդերձ կարեւոր գիտելեօք
Publisher (standardized): տպ. Ներսիսյան դպրոցի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Ներսիսեան Հոգևոր Դպրոցի Հայոց ընծայելոյ յազնուական Գէորգայ Արծրունւոյ
Place (standardized): Թիֆլիս (Տփխիս)
Place (as it is on book): Ի Տփխիս
Year of Publication: 1854
Notes: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Շարվ. 16x9 սմ։
64 էջ։
File size: 8,38 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia