Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Ադամեան, Պետրոս
Title: Շէքսպիր եւ իւր Համլէթ ողբերգութեան աղբիւրն ու քննադատութիւնները
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Մարտիրոսյանցի
Publisher (as it is on book): Տպարան Յովհաննէս Մարտիրոսեանցի
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիզ
Year of Publication: 1887
Notes: Աշխատասիրեց Պետրոս Հ. Ադամեան:
Շարվ. 12x8 սմ։
3 չհ., Ը, 2 չհ., 113, 1 չհ. էջ։
File size: 18,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia