Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Տէր-Գրիգորեանց, Մ.
Title: Ո՞վ է մեղաւոր
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Մարտիրոսյանցի
Publisher (as it is on book): Յովհաննէս Մարտիրոսեանցի տպարան
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1879
Notes: Հեղինակութիւն Մ. Տէր Գրիգորեանցի: Կատակերգութիւն երկու գործողութեամբ:
Ա. Ղազիկյանը տպագրության թվականը նշել է 1880:
Շարվ.` 12x8 սմ։
39 էջ։
File size: 5,53 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia